Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Stypendium Rektora

Stypendium rektora przeznaczone jest dla studentów i studentek wszystkich lat studiów na Uniwersytecie Warszawskim posiadających wyróżniające się wyniki i osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Stypendium może otrzymać maksymalnie 10% studentów każdego kierunku, na okres nieprzekraczający 9 miesięcy.

Czy można ubiegać się o stypendium rektora na 1 roku studiów?

Studenci 1 roku I stopnia lub 1 roku studiów jednolitych magisterskich przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego mogą ubiegać się o stypendium rektora jeżeli:

 • mają tytuł laureata/tki olimpiady międzynarodowej;

 • mają tytuł laureata/tki bądź finalisty/tki olimpiady stopnia centralnego;

 • mają tytuł medalisty/tki co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza; Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Kiedy studenci starszych lat mogą wnioskować o stypendium rektora?

Studenci starszych lat mogą otrzymać stypendium rektora, jeżeli zostali wpisani na kolejny rok studiów, a także spełnili jeden z poniższych warunków:

 • uzyskali wysoką średnią ocen;

 • osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;

 • posiadali osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

Kiedy studenci nie mogą wnioskować o stypendium rektora?

 • kiedy posiadają już tytułu magistra lub równorzędny;

 • ukończyli studia I stopnia i ubiegają się o stypendium również na studiach I stopnia;

 • kiedy od dnia ukończenia studiów I stopnia do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy - dotyczy tylko studentów i studentek 1. roku studiów II stopnia;

 • studiują dłużej niż 6 lat łącznie - uwzględnia się wszystkie kierunki studiów niezależnie od tego czy zostały ukończone;

 • powtarzają rok;

 • wznawiają się po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku;

 • kiedy nie są wpisani na kolejny rok studiów - w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, ukończenia ostatniego roku studiów lub przedłużenia studiów w celu złożenia pracy dyplomowej.

Więcej informacji na temat stypendium rektora można znaleźć na stronie: ( ) oraz w

Zarządzeniu nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf

 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy lub informacji odnośnie Stypendiów?
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.