Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Stypendium Socjalne

Wnioski o Stypendium Socjalne składa się dwa razy w roku w semestrze zimowym i letnim do 18. dnia danego miesiąca.

Pomoc finansowa jest przyznawana:

 • jeżeli kwota dochodu nie przekracza 1050 złotych na członka rodziny;

 • jeśli ubiegający się jest studentem-obywatelem Polski lub studentem-cudzoziemcem, który spełnia co najmniej jeden z warunków wymienionych w par. 10 ust. 2 Regulaminu;

 • jeśli student studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów - może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez siebie, kierunku.

Jakie dokumenty mogą być potrzebne aby złożyć wniosek o stypendium socjalne?

Wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, a także osoby, które jeszcze nie ukończyły 18. roku życia, lecz uzyskują już dochód muszą złożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2019 r.;

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, w którym wskazana została wysokość dochodu za 2019 r., zapłacony podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne;

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS, w którym wskazana została wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w 2019 r.;

 • oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji zarobkowej.

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu dotyczy roku bazowego, tzn. roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który wnioskuje się o świadczenie. Obecnym rokiem bazowym jest wciąż rok 2019 (zakończy się on z końcem semestru letniego roku akademickiego 2020/2021), ze względu na to, że okres rozliczeniowy roku 2020 wciąż trwa.

W związku z powyższym, należy pamiętać o wykazaniu wszystkich dochodów każdego członka rodziny i ich odpowiednim udokumentowaniu. Przypominamy również o kontrolowaniu swojej sytuacji materialnej na bieżąco! Jeśli zmieniła się ona w stosunku do roku bazowego, należy dostarczyć wszelkie dokumenty potwierdzające zmiany w dochodach.

Należy również pamiętać o różnicy dotyczącej dochodu uzyskanego i utraconego:

 • Dochód uzyskany, to dochód który został uzyskany w czasie trwania roku bazowego lub po jego zakończeniu. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie dochodu w takiej formie są: umowa będąca podstawą zatrudnienia oraz PIT-11 (jeżeli dochód uzyskano w roku bazowym) lub potwierdzenie wysokości dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (jeżeli dochód uzyskano po zakończeniu roku bazowego)

 • Dochód utracony, to dochód z roku bazowego którego już nie uzyskujemy. Dokumentami potwierdzającymi taką formę są: umowa będąca podstawą zatrudnienia oraz dokument potwierdzający datę zakończenia uzyskiwania dochodu (jeżeli umowa została zawarta na czas określony, nie ma obowiązku dostarczania dodatkowego dokumentu) oraz PIT-11

Powyższe wyliczenie jest jedynie przykładem najczęściej niezbędnych dokumentów, które należy przedstawić przy wypełnianiu wniosku o stypendium socjalne. Pełen katalog wymaganych dokumentów:

 1. Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf)

 2. Wymagane dokumenty wymienione w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 142

Jakie kryteria należy spełniać aby otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

 • spełnienie kryteriów niezbędnych do uzyskania stypendium rektora;

 • otrzymanie stypendium rektora lub ministra za znaczące osiągnięcia w roku, w którym ubiegamy się o stypendium socjalne lub w roku poprzedzającym;

 • regularne i aktualne korzystanie z zasiłków stałych;

 • osiągnięcie pełnoletniości w pieczy zastępczej, nie pozostawanie na utrzymaniu rodziców lub nieukończenie 25. roku życia;

 • bycie sierotą i nieukończenie 25. roku życia.

 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy lub informacji odnośnie Stypendiów?
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.