Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW

Zapomoga

Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki. Zapomoga przyznawana jest studentom, którzy z przyczyn niezależnych od siebie znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej powodującej krótkotrwałe trudności w studiowaniu. Pomoc w postaci zapomogi może zostać udzielona dwukrotnie w roku akademickim, jednak nie przysługuje drugi raz z powodu tego samego zdarzenia.

W wyniku jakiego zdarzenia przysługuje pomoc w postaci zapomogi?

 • śmierć dziecka wnioskodawcy, jego małżonka lub rodzica, jeżeli wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodziców;

 • utraty pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego;

 • utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub rodzica, jeżeli wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodziców;

 • nagłej choroby lub wypadku wnioskodawcy, lub członka jego najbliższej rodziny;

 • nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny;

 • szkód powstałych w wyniku pożaru, zalania, klęsk żywiołowych lub innych katastrof.

Jak otrzymać zapomogę?

Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek, który w roku akademickim 2020/2021 należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb. We wniosku musi zostać udokumentowana zaistniała trudna sytuacja życiowa, o której mowa w §21 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Wnioskodawca powinien w szczególności wykazać, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałym zdarzeniem a znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu.

Ponadto, należy przedstawić dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy w celu określenia wysokości zapomogi:

 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2019 r.;

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, w którym wskazana została wysokość dochodu za 2019 r., zapłacony podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne;

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS, w którym wskazana została wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w 2019 r.

Powyższe wyliczenie jest jedynie przykładem najczęściej niezbędnych dokumentów, które należy przedstawić przy wypełnianiu wniosku o zapomogę. Pełen katalog wymaganych dokumentów:

 1. Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf)

 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

 3. Postanowienie nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokość świadczeń dla studentów w roku akademickim 2020/2021 (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5617/M.2020.412.Post.14.pdf)

 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy lub informacji odnośnie Stypendiów?
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.